Artikel : Algemeen verbindend verklaring

Door algemeen verbindend verklaring (AVV) zijn de meeste bepalingen van deze cao van toepassing voor alle werkgevers en medewerkers die bij inwerkingtreding of gedurende de looptijd van de AVV onder de werkingssfeer van de cao vallen of komen te vallen. 

Sommige bepalingen worden bij het verzoek tot AVV buiten beschouwing gelaten. Deze bepalingen zijn daarom slechts bindend voor de georganiseerde werkgevers en hun medewerkers.

Bovendien komt het voor dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, bepalingen buiten de AVV laat. Ook deze bepalingen zijn slechts bindend voor de georganiseerde werkgevers en hun medewerkers. Cao-bepalingen die naar hun aard niet voor AVV in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld bepalingen over pensioenen, herverzekering van eigen risico’s van werkgevers en bepalingen die geen verband houden met arbeid.

In het AVV-besluit is te vinden welke bepalingen binnen de AVV vallen. Het besluit tot AVV wordt door het ministerie van SZW gepubliceerd op de cao-site: www.cao.szw.nl.

De AVV treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit tot AVV wordt geplaatst, dan wel op de in het besluit genoemde datum, en loopt tot uiterlijk de einddatum van de cao

Collectieve arbeidsovereenkomst Retail Non-Food

1 juli 2018 tot en met 31 december 2020.

 

Veelgestelde vragen

Kunnen wij je helpen?

Staat je vraag niet tussen de veelgestelde vragen?
Stel je vraag dan aan ons!

Velden met een * zijn verplicht.

Stel je vraag
AVV bewaart je gegevens veilig en volgens de privacywetgeving (AVG).

©AVV - Privacy statement - Disclaimer - Gerealiseerd door: Studio Projectie